วิธีเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี และเก่ง

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี การที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่งนั้น สิ่งสำคัญคือพ่อแม่ควรสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูก พ่อแม่ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจแก่ลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่รัก พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี พ่อแม่ควรแสดงออกถึงความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการทำงานหนักให้กับลูก เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี เพื่อให้ลูกซึมซับสิ่งเหล่านี้ไป 

 • พ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้เรียนรู้และเติบโตด้วยตัวเอง พ่อแม่ไม่ควรบังคับหรือคาดหวังกับลูกมากเกินไป พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
 • พ่อแม่ควรชื่นชมและให้กำลังใจลูกเมื่อลูกทำดี พ่อแม่ควรชื่นชมและให้กำลังใจลูกเมื่อลูกทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกรู้สึกดีกับตัวเองและอยากทำดีต่อไป
 • พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในสิ่งต่างๆ ที่ทำได้ เพื่อให้ลูกรู้จักการพึ่งพาตนเอง เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กดี
 • พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ วิธีเลี้ยงลูก

ความเป็นมาใน เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี

ความเป็นมาในการเลี้ยงลูกสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงยุคโบราณ มนุษย์มีลูกเป็นของตัวเองตั้งแต่ยุคหิน แต่วิธีการเลี้ยงลูกในยุคนั้นอาจไม่เหมือนกับในปัจจุบัน เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี เพราะมนุษย์ในยุคนั้นต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด จึงไม่มีเวลาหรือทรัพยากรมากพอที่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ในยุคกลาง พ่อแม่มักเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ เน้นการฝึกฝนให้ลูกเชื่อฟังคำสั่งและไม่โต้แย้ง พ่อแม่ในยุคนั้นเชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ ในยุคสมัยใหม่ แนวคิดในการเลี้ยงลูกเริ่มเปลี่ยนไป พ่อแม่เริ่มให้ความสำคัญกับความรักและความเอาใจใส่มากขึ้น พ่อแม่ในยุคนี้เชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบอบอุ่นจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ในปัจจุบัน รูปแบบการเลี้ยงลูกมีหลากหลายรูปแบบ เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี มีกี่รูปแบบ

 1. การเลี้ยงลูกแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) เป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ให้ความสำคัญทั้งการให้ความรัก ความเอาใจใส่ และการวางกฎเกณฑ์ให้กับลูก พ่อแม่จะกำหนดกฎเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจนให้กับลูก แต่ก็จะอธิบายเหตุผลของกฎเกณฑ์เหล่านั้นให้กับลูกด้วย และเปิดโอกาสให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางอย่าง รูปแบบการเลี้ยงลูกแบบนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
 2. การเลี้ยงลูกแบบเข้มงวด (Authoritarian Parenting Style) เป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ให้ความสำคัญกับการควบคุมลูกมากกว่าการให้ความรัก ความเอาใจใส่ พ่อแม่จะกำหนดกฎเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจนให้กับลูก และคาดหวังให้ลูกเชื่อฟังคำสั่งโดยไม่โต้แย้ง รูปแบบการเลี้ยงลูกแบบนี้อาจทำให้ลูกรู้สึกกดดัน ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคม
 3. การเลี้ยงลูกแบบตามใจ (Permissive Parenting Style) เป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ให้ความสำคัญกับการให้อิสระแก่ลูกมากกว่าการควบคุม พ่อแม่จะไม่ค่อยกำหนดกฎเกณฑ์หรือขอบเขตให้กับลูก และมักจะตอบสนองความต้องการของลูกทุกอย่าง รูปแบบการเลี้ยงลูกแบบนี้อาจทำให้ลูกขาดความรับผิดชอบ และมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ต่อไปนี้เป็นแนวคิดในการเลี้ยงลูกที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 • การเลี้ยงลูกแบบอบอุ่น (Affectionate Parenting) เป็นแนวคิดที่เน้นการให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจแก่ลูก พ่อแม่ในยุคนี้เชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบอบอุ่นจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง
 • การเลี้ยงลูกแบบเชิงบวก (Positive Parenting) เป็นแนวคิดที่เน้นการให้รางวัลและคำชมมากกว่าการลงโทษ พ่อแม่ในยุคนี้เชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบเชิงบวกจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีและประสบความสำเร็จ สอนลูกให้เป็นเด็กดี
 • การเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตย (Democratic Parenting) เป็นแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่วมของลูกในการตัดสินใจ พ่อแม่ในยุคนี้เชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตยจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
 • การเลี้ยงลูกแบบเชื่อมโยง (Attachment Parenting) เป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่และลูก พ่อแม่ในยุคนี้เชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบเชื่อมโยงจะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี อบรมลูกให้เป็นเด็กดี

วิธีเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพที่ดี

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคน พ่อแม่สามารถช่วยลูกๆ ให้มีสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยใช้วิธีดังนี้ เลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ

 • เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแรกเกิด เพราะมีสารอาหารครบถ้วนที่ลูกต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกอีกด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เลี้ยงลูกให้มีความสุข
 • ให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เมื่อลูกเริ่มรับประทานอาหารเสริม ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการในแต่ละวัย ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง
 • ให้ลูกออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายจะช่วยให้ลูกมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี ควรให้ลูกออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที เด็กเล็กสามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆ เช่น การวิ่งเล่น การกระโดด การเต้น เป็นต้น
 • พาลูกไปพบแพทย์ตามนัด ควรพาลูกไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด วัคซีนจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกได้
 • สอนให้ลูกรู้จักรักษาสุขอนามัย ควรสอนให้ลูกรู้จักล้างมือบ่อยๆ แปรงฟันให้สะอาด และอาบน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

Referring Links