พัฒนาการทารก

พัฒนาการทารก

พัฒนาการทารก มีการพัฒนาในด้านใดบ้าง

พัฒนาการทารก คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมของทารก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี โดยพัฒนาการของทารกจะเป็นไปตามลำดับขั้นและแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถสังเกตพัฒนาการทารก 1 เดือนได้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย ทารกแรกเกิด

พัฒนาการของทารกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

 • พัฒนาการทางร่างกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย เช่น พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการการเดิน พัฒนาการการพูด เป็นต้น
 • พัฒนาการทางอารมณ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออก เช่น พัฒนาการอารมณ์ พัฒนาการการรับรู้อารมณ์ เป็นต้น
 • พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เช่น พัฒนาการความสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาการการเล่น เป็นต้

พัฒนาการทางร่างกายของทารก

พัฒนาการทารก 2 เดือนทางร่างกายของทารกจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด โดยทารกจะค่อยๆ พัฒนาทักษะต่างๆ ขึ้นตามลำดับขั้น เช่น

 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น หัว คอ แขน ขา เป็นต้น โดยทารกจะเริ่มเคลื่อนไหวหัวได้ตั้งแต่แรกเกิด จากนั้นจึงจะเริ่มชันคอได้เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน กลิ้งตัวได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน นั่งได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน และยืนได้เมื่ออายุประมาณ 9 เดือน
 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ นิ้วมือ เป็นต้น โดยทารกจะเริ่มหยิบจับสิ่งของได้เมื่ออายุประมาณ 3 เดือน คว้าสิ่งของได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน และปล่อยสิ่งของได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • พัฒนาการการเดิน ทารกจะเริ่มคลานได้เมื่ออายุประมาณ 8 เดือน และเดินได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน

พัฒนาการการพูด ทารกจะเริ่มส่งเสียงร้องเมื่ออายุประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงจะเริ่มพูดอ้อแอ้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน พูดคำแรกได้เมื่ออายุประมาณ 10 เดือน และพูดประโยคง่ายๆ ได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน

พัฒนาการทารก 1-3 เดือน

พัฒนาการของทารก 1-3 เดือน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับทารก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทารกมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม พัฒนาการทารก 3 เดือน

 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ชันคอได้เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน ยกศีรษะและหน้าอกขึ้นจากพื้นได้เมื่ออายุประมาณ 3 เดือน กลิ้งตัวจากหน้าท้องไปหลังได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน
 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ยื่นมือไปคว้าของเล่นได้เมื่ออายุประมาณ 3 เดือน หยิบจับของเล่นได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน ปล่อยของเล่นได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • พัฒนาการการเดิน คลานได้เมื่ออายุประมาณ 8 เดือน

พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม

 • แสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมา เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ เป็นต้น
 • เริ่มตอบสนองต่อผู้อื่น เช่น ยิ้มตอบเมื่อถูกยิ้มให้ เป็นต้น
 • เริ่มรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น มองตามสิ่งเคลื่อนไหว เป็นต้น
 • เริ่มเล่นกับของเล่นต่างๆ เช่น เขย่าของเล่น เป็นต้น
 • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ร้องไห้ เป็นต้น

การส่งเสริมพัฒนาการของทารก 1-3 เดือน

 • ตอบสนองต่ออารมณ์ของทารกอย่างเหมาะสม
 • พูดคุยกับทารกบ่อยๆ
 • เล่นกับทารกอย่างสนุกสนาน
 • จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพัฒนาการทารก 5 เดือน เช่น มีพื้นที่ให้ทารกได้คลานเล่น มีของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นต้น

พัฒนาการของทารก 4-6 เดือน

พัฒนาการของทารก 4-6 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ทารกมีพัฒนาการทารก 4 เดือนอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทารกจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น

พัฒนาการทางร่างกาย

 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กลิ้งตัวจากหน้าท้องไปหลังได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน กลิ้งตัวจากหลังไปหน้าได้เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน พลิกตัวจากที่นอนได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน นั่งได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน ยันตัวขึ้นได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก คว้าของเล่นได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน หยิบจับของเล่นได้เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน จับของเล่นด้วยสองมือได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • พัฒนาการการเดิน เริ่มคลานได้เมื่ออายุประมาณ 7-9 เดือน

พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม

 • เริ่มแสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมา เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ เป็นต้น
 • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ยิ้มตอบเมื่อถูกยิ้มให้ เป็นต้น
 • เริ่มรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น มองตามสิ่งเคลื่อนไหว เป็นต้น
 • เริ่มเล่นกับของเล่นต่างๆ เช่น เขย่าของเล่น เป็นต้น
 • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ร้องไห้ เป็นต้น
 • เริ่มยิ้มและหัวเราะเมื่อเห็นหน้าคนรู้จัก เป็นต้น
 • เริ่มตอบสนองต่อชื่อตนเองเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการของทารก 4-6 เดือน

 • ตอบสนองต่ออารมณ์ของทารกอย่างเหมาะสม
 • พูดคุยกับทารกบ่อยๆพัฒนาการทารก 6 เดือน
 • เล่นกับทารกอย่างสนุกสนาน
 • จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพัฒนาการของทารก เช่น มีพื้นที่ให้ทารกได้คลานเล่น มีของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นต้น

พัฒนาการทารก 7-9 เดือน

พัฒนาการทารก 7 เดือน-9 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ทารกมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทารกจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น

พัฒนาการทางร่างกายพัฒนาการทางอารมณ์

 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คลานได้เมื่ออายุประมาณ 7-9 เดือน ยืนได้เมื่ออายุประมาณ 9 เดือนเริ่มเดินได้เมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน
 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก หยิบจับของเล่นได้ด้วยสองมืออย่างมั่นใจ เริ่มใช้นิ้วชี้ชี้สิ่งของต่างๆเริ่มป้อนอาหารเองได้บ้าง
 • พัฒนาการการพูด เริ่มพูดอ้อแอ้เมื่ออายุประมาณ 7-8 เดือน เริ่มพูดคำแรกได้เมื่ออายุประมาณ 10 เดือน พัฒนาการทารก 8 เดือน
 • เริ่มแสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมา เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ เป็นต้น
 • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ยิ้มตอบเมื่อถูกยิ้มให้ เป็นต้น
 • เริ่มรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน

พัฒนาการทางสังคมของทารก 7-9 เดือน

 • เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น มองตามสิ่งเคลื่อนไหว เป็นต้น
 • เริ่มเล่นกับของเล่นต่างๆ เช่น เขย่าของเล่น เป็นต้น
 • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ร้องไห้ เป็นต้น
 • เริ่มยิ้มและหัวเราะเมื่อเห็นหน้าคนรู้จัก เป็นต้น
 • เริ่มตอบสนองต่อชื่อตนเองเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • เริ่มเล่นกับผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 7-9 เดือน พัฒนาการทารก 9 เดือน

พัฒนาการของทารก 10-12 เดือน

พัฒนาการของทารก 10-12 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ทารกมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทารกจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น

พัฒนาการทางร่างกาย

 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เดินได้เมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน เริ่มวิ่งได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน เริ่มปีนป่ายได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน
 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก หยิบจับของเล่นได้อย่างคล่องแคล่ว เริ่มใช้นิ้วชี้ชี้สิ่งของต่างๆ เริ่มป้อนอาหารเองได้พัฒนาการทารก 11 เดือน
 • พัฒนาการการพูด พูดคำแรกได้เมื่ออายุประมาณ 10 เดือน เริ่มพูดประโยคง่ายๆ ได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน

พัฒนาการทางอารมณ์พัฒนาการทางสังคมของทารก 10-12 เดือน

 • เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น มองตามสิ่งเคลื่อนไหว เป็นต้น
 • **เริ่มเล่นกับของเล่นต่างๆ เช่น เขย่าของเล่น เป็นต้น
  • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ร้องไห้ เป็นต้น
  • เริ่มยิ้มและหัวเราะเมื่อเห็นหน้าคนรู้จัก เป็นต้น
  • เริ่มตอบสนองต่อชื่อตนเองเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
  • เริ่มเล่นกับผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 7-9 เดือน
  • เริ่มแยกแยะคนแปลกหน้าเมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน

พัฒนาการของทารก 13-15 เดือน

พัฒนาการทารก 13 เดือน-15 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ทารกมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทารกจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น

พัฒนาการทางร่างกาย

 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เดินได้มั่นคง เริ่มวิ่งได้คล่องแคล่ว เริ่มปีนป่ายได้สูงขึ้น เริ่มกระโดดได้
 • พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก หยิบจับของเล่นได้อย่างแม่นยำ เริ่มใช้นิ้วชี้ชี้สิ่งของต่างๆ เริ่มป้อนอาหารเองได้มากขึ้น
 • พัฒนาการการพูด พูดคำได้ 2-3 คำ เริ่มพูดประโยคง่ายๆ ได้
 • พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทารก 14 เดือน
 • เริ่มแสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมา เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ เป็นต้น
 • **เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ยิ้มตอบเมื่อถูกยิ้มให้ เป็นต้น
 • เริ่มรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน

พัฒนาการทางสังคม

 • เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น มองตามสิ่งเคลื่อนไหว เป็นต้น
 • เริ่มเล่นกับของเล่นต่างๆ เช่น เขย่าของเล่น เป็นต้น
 • เริ่มแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ร้องไห้ เป็นต้น
 • เริ่มยิ้มและหัวเราะเมื่อเห็นหน้าคนรู้จัก เป็นต้น
 • เริ่มตอบสนองต่อชื่อตนเองเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน
 • เริ่มเล่นกับผู้อื่นเมื่ออายุประมาณ 7-9 เดือน
 • เริ่มแยกแยะคนแปลกหน้าเมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน
 • เริ่มแยกแยะเพศของตัวเองเมื่ออายุประมาณ 13-15 เดือน

อ้างอิงมาจาก